ห้องสมุดสีเขียว

ห้องสมุด คือแหล่งสารนิเทศ บริการทรัพยากรสารนิเทศ ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค วัสดุเทป