22

ปี

842

รางวัล

2,438,059

ผืนป่าอนุรักษ์ (ไร่)

ชุมชน คน รักดินน้ำป่า

“รางวัลลูกโลกสีเขียว” นำพาให้สังคมได้รู้จักกับคนและชุมชนที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ โดยมิได้คาดหวังเงินทองและชื่อเสียงใด ๆ หากผลแห่งการกระทำสร้างประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์ และได้ขยายเครือข่ายการทำงานด้านการอนุรักษ์จนมีความเข้มแข็งและเปี่ยมพลัง โดยเฉพาะ สร้างกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิด ภูมิปัญญา แนวทาง วิธีการ รูปแบบ ด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเรียนรู้นำไปปรับใช้ให้เกิดผลสำเร็จ แก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน จนเกิดเป็นความเข้มแข็ง

วารสารลูกโลกสีเขียว

“ลูกโลกสีเขียว” วารสารเพื่อเครือข่ายคนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สื่อกลางข่าวสารกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของชาวชุมชนคนลูกโลกสีเขียว นำเสนอ สาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการดูแลรักษาดิน น้ำ ป่า