861

โครงการ “บันได 6 ขั้น สร้างเครือข่ายชุมชน ภาคเหนือ” ปี 2560

การแสวงหาและกลั่นกรองผลงานรางวัลประเภทต่างๆ ในแต่ละปี ทำให้กรรมการภาคได้ลงพื้นที่และรู้จักกับชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก แม้ว่าชุมชนเหล่านี้จะไม่ได้รับการเสนอเข้าสู่การพิจารณาผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวทั้งหมด แต่คณะกรรมการภาค “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ภาคเหนือ เห็นว่า หากชุมชนได้รับการสนับสนุนจะช่วยยกระดับชุมชนเหล่านี้ให้มีความเข้มแข็ง จะสามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความรู้และภูมิปัญญา และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ต่อไป โดยได้เสนอแนวทางในการดำเนินงานที่เรียกว่า “บันได 6 ขั้น” ดังมีรายละเอียดของแต่ละขั้น ต่อไปนี้  

ขั้นที่ 1 สมาชิกเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรมที่ 1 เปิดเครือข่ายกลุ่มไลน์ “เครือข่ายชุมชนลูกโลกสีเขียวภาคเหนือ”
กิจกรรมที่ 2 จัดทำสื่อเอกสารเผยแพร่สถานการณ์ ความก้าวหน้าการจัดการทรัพยากร    

ขั้นที่ 2 สถานะชุมชนรางวัลลูกโลกสีเขียว

กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการกลั่นกรองผลงาน
กิจกรรมที่ 2 กระบวนการคัดเลือกผลงานตามกระบวนการสถาบันลูกโลกสีเขียว
กิจกรรมที่ 3 ชุมชนที่มีผลงานผ่านการคัดเลือก ได้รับการประกาศเป็นชุมชนผู้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประจำปี 
กิจกรรมที่ 4 พิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ตามวันเวลาที่สถาบันลูกโลกสีเขียวกำหนด

ขั้นที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผลงานเพื่อเสนอรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งต่อไป

กิจกรรมที่ 1 ขึ้นทะเบียนชุมชนผู้เสนอผลงานแต่ไม่ได้รับรางวัลในปีนั้น จำนวน 3 ผลงาน ตามคะแนนการกลั่นกรองลดหลั่นจากชุมชนผู้ได้รับรางวัล เพื่อเป็นชุมชนคัดสรรให้เสนอผลงานในปีต่อไป หากชุมชนนั้นๆ มีความพร้อมภายในระยะเวลา 5 ปี 
กิจกรรมที่ 2 ชุมชนที่ไม่ได้รับรางวัล อันดับรองลงมา 3 ชุมชน ตามข้อกิจกรรม 1. ภายหลังการประกาศผลรางวัลลูกโลกประจำปีแล้ว คณะกรรมการลูกโลกสีเขียวภาคเหนือ จะประสานให้จัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาผลงานการจัดการทรัพยากรชุมชน โดยคณะกรรมการลูกโลกสีเขียวจะพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนดำเนินการ 

ขั้นที่ 4 ความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติ และติดตามสถานการณ์

เมื่อชุมชนเครือข่ายลูกโลกสีเขียวภาคเหนือประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติ คณะกรรมการลูกโลกภาคเหนือจะเดินทางไปเยี่ยมเยือน และจัดงบประมาณเพื่อเป็นการช่วยเหลือ

ขั้นที่ 5 การเยี่ยมเยือนของคณะกรรมการพื้นที่ และติดตามสถานการณ์

กิจกรรมที่ 1 การประชุมติดตามสถานการณ์ คณะกรรมการลูกโลกสีเขียวภาคเหนือจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามสถานการณ์ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง พัฒนาการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 การเยี่ยมเยือน  กิจกรรมของคณะกรรมการลูกโลกสีเขียวในแต่ละพื้นที่ ติดตามประสานกิจกรรมชุมชนเครือข่ายเพื่อให้กำลังใจ คำปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค พัฒนาวิธีการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขั้นที่ 6 รางวัล 5 ปี แห่งความยั่งยืน

คณะกรรมการลูกโลกสีเขียวภาคเหนือ จะร่วมกันพิจารณาชุมชนเครือข่ายที่มีผลงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังที่ได้รับรางวัลมาแล้ว 5 ปี เพื่อประเมินความก้าวหน้า ความยั่งยืนของผลงาน เพื่อเสนอขอรับการพิจารณาผลงานรางวัลสิปปนนท์  เกตุฑัต แห่งความยั่งยืน


861