305

ภูมิปัญญาการจับสัตว์น้ำตามวิถีคนลุ่มน้ำอิง

   เมื่อปี 2546  โครงการพะเยาเพื่อการพัฒนา เข้ามาทำโครงการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มน้ำอิง มีการสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชและสัตว์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในรูปแบบของ “งานวิจัยจาวบ้าน” เรื่องความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ชุ่มน้ำบ้านม่วงชุม จากการสำรวจพบพันธุ์ปลาน้ำจืด 99 ชนิด มีทั้งปลาจากแม่น้ำโขง ปลาในแม่น้ำอิง และในหนองน้ำ ปลาในลุ่มน้ำอิงมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีจำนวนมาก-น้อยตามฤดูกาล วิธีการหาปลาและการใช้เครื่องมือก็ต่างกัน คนบ้านม่วงชุมมีวิธีการหาปลาที่หลากหลาย ความรู้ในการหาปลามีความสัมพันธ์กับฤดูกาลและธรรมชาติของน้ำ รวมทั้งการสังเกตธรรมชาติของปลา ประสบการณ์กลั่นเป็นทักษะ สั่งสมเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดกันมา จึงมีการประดิษฐ์เครื่องมือหาปลาที่มีความเหมาะสมกับชนิดปลา โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไผ่ หวาย ต้นอ้อ เป็นต้น

 


305