339

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านวังตง จังหวัด สตูล

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านวังตง จังหวัด สตูล

งานจัดการทรัพยากรที่ตอบโจทย์ชีวิต

   บ้านวังตงเป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่เริ่มต้นงานอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยการต่อสู้กับธุรกิจนากุ้งที่รุกล้ำเข้ามาในป่าชายเลน  จนปิดทางเข้าออกอ่าวบกซึ่งเป็นทะเลหน้าบ้าน รวมทั้งการปล่อยน้ำเสียลงคลองที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังของชาวบ้าน เพื่อลดความรุนแรง ประกอบกับกลุ่มสตรีมีบทบาทในชุมชน จึงมอบให้ผู้หญิงเป็นผู้เจรจาขอผู้บุกรุกถอยออกไป การทำงานที่นุ่มนวลของกลุ่มสตรีทำให้ได้ป่าชายเลนกลับคืนมา 50 ไร่ จากนั้นจึงเริ่มงานฟื้นป่ากว่า 1,600 ไร่ ภายใต้การทำงานของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านวังตง สร้างคันดินและประตูระบายน้ำในพื้นที่ 8 ไร่ เพื่อปล่อยสัตว์น้ำที่โตลงสู่คลองในป่าชายเลน ปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นมาก ขยายงานไปสู่การดูแลป่าต้นน้ำซึ่งเป็นเทือกเขาหินปูน นำต้นคลุ้มที่ขึ้นตามร่องน้ำเนินเขามาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างงานหัตถกรรมเป็นรายได้เสริม เกิดการสร้างงานด้วยคนหลายรุ่น ต่อยอดด้วยการจัดทำธรรมนูญชุมชน “แกหรานาทอน” ป็นแม่บทจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สุขภาวะชุมชน เป็นการทำงานเรื่องป่าที่ตอบโจทย์ชีวิตในหลายๆ ด้าน...


339