248

สื่อมวลชน นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

คอลัมน์ โลก คน เมือง หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
   เป็นพื้นที่นำาเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหว และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  ส่ิงแวดล้อม เมือง และผู้คน เพื่อการ “จุดประกาย” เพราะเร่ืองราวทุกอย่างล้วนเช่ือมโยงถึงกันและกัน เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงกับสิ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือ ก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย และเราสามารถ สร้างการเปลี่ยนแปลงดีๆ ให้เกิดขึ้นได


248