379

การรักษาพิษงูด้วยสมุนไพร วิถีคนพรหมคีรี

   นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดในประเทศไทยที่มีประกรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของภาคใต้ ในอดีตนครศรีธรรมราช มีชื่อเรียกดินแดนแถบนี้หลายชื่อ เช่น คัมภีร์มหานิเทศของอินเดีย ที่เขีนขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๗-๘ เรียกว่า "ตามพรลิงค์" หรืออราจักรตามพรลิงค์ ตะวันตกนิยมเรียกกันมาจนกระทั่งต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ คือ "ลิกอร์" สันนิษฐานว่าชาวโปรตุเกสที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เป็นผู้เรียกก่อน ดดยเพี้ยนมาจากคำว่า "นคร" ส่วนชื่อ "นครศรีธรรมราช" มาจากพระนามของกษัตริย์ผู้ครองนครในอดีต มีพระนามว่า "พระศรีธรรมาโศกราช" (ราชวงศ์ศรีธรรมมาโศกราช) มีความหมายว่า "นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม" หรือ "เมืองพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่"...


379