290

กลุ่มเยาวชนจิตอาสาศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนนอกเวลา (บ้านครูเขียว) จังหวัด นครศรีธรรมราช

กลุ่มเยาวชนจิตอาสาศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนนอกเวลา (บ้านครูเขียว) จังหวัด นครศรีธรรมราช

หลอมความคิด เหลาปัญญา สร้างจิตสาธารณะ

   กลุ่มเยาวชนจิตอาสาศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนนอกเวลา เป็นการรวมตัวของนักเรียนในโรงเรียนวัดสวนพล ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ที่ออกมาทำกิจกรรมนอกโรงเรียน โดยเริ่มต้นจาก“ครูเขียว” จิรารัตน์ ล่องจ๋า ผลักดันให้เด็กๆ ตั้งกลุ่มเยาวชนคนดีศรีสวนพล เพื่อเป็นแกนนำเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และทำกิจกรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้แปรรูปและผลิตของใช้ต่างๆ เพื่อให้ชุมชนเห็นคุณค่าจากสิ่งที่มีอยู่ เนื่องจากกิจกรรมบางอย่างต้องใช้เวลาจนถึงกลางคืน โรงเรียนมีข้อจำกัดด้านสถานที่ กลุ่มเยาวชนจึงได้ย้ายมาทำงานที่บ้านครูเขียว มีเยาวชนอื่นๆ เข้ามาเพิ่ม รวมทั้งเด็กออทิสติก และเปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มเยาวชนจิตอาสาศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนนอกเวลา” เพราะงานส่วนใหญ่ทำนอกเวลาเรียนและวันหยุดเรียน จากงานในห้องสี่เหลี่ยม เด็กๆ ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนผ่าน 4 หลักสูตร ทั้งสร้าง-ซ่อมแซมฝาย ปลูกต้นไม้ริมน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปั่นจักรยานเก็บขยะในชุมชน การเรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกเด็กให้มีจิตสาธารณะ ไม่ว่าเด็กปกติ พิการ หรือออทิสติก ก็สามารถเป็น ผู้ให้ได้ทั้งนั้น...


290