241

กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี จังหวัด สระบุรี

กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี จ.สระบุรี

ผู้เฝ้าระวังแม่น้ำป่าสัก

   จากจุดเริ่มต้นที่นักเรียนสองคนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี พบเหตุการณ์ปลาในกระชังที่เลี้ยงในแม่น้ำป่าสักลอยขึ้นมาตายจำนวนมาก ทำให้เกิดความสนใจนำมาเป็นกรณีศึกษาในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูประจำวิชาหนุนเสริมด้วยการลงพื้นที่ช่วยกันเก็บข้อมูลและตรวจคุณภาพแม่น้ำป่าสัก พบว่ามีปริมาณฟอสเฟตเกินกว่ามาตรฐาน จึงนำผลการศึกษาไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าเป็นผลงานของเด็กนักเรียน ด้วยความไม่ยอมแพ้ กลุ่มนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมตัวก่อตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก แบ่งหน้าที่ทำงานโดยแบ่งจุดเก็บน้ำในแม่น้ำป่าสักออกเป็น 4 สถานีตลอดสายน้ำในจังหวัดสระบุรี นำข้อมูลเข้าสู่กระบวนวิเคราะห์โดยการสนับสนุนขององค์กรและหน่วยงานวิชาการต่างๆ สร้างความตื่นตัวและเป็นข้อมูลให้ผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้ใช้ในการบริหารจัดการช่วงเวลาเลี้ยงปลาได้อย่างเหมาะสม การตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอตลอด 15 ปี ค้นพบหนอนปลอกน้ำสองสายพันธุ์ที่พบเฉพาะในแม่น้ำป่าสัก เป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญเรื่องคุณภาพน้ำ ประสบการณ์ในการตรวจวัดคุณภาพที่ทำต่อเนื่องตลอด 15 ปี เกิดการสร้างเครือข่ายกับภาควิชาการ และสื่อมวลชน เพื่อเฝ้าระวังสายน้ำแห่งนี้...


241