866

การฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเบื้องต้น (Introduction to Climate change) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

การฝึกปฏิบัติประเมินค่าคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านยางเกาะ ต.ปริก  อ.สะเดา จ.สงขลา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2556 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจทฤษฎีต่าง ๆ จากวิทยากร 2 ท่านคือ ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ และดร.โกมล แพรกทอง เป็นวิทยากรเช่น Red+ ภาคประชาชน  การตอบแทนบริการจากระบบนิเวศ (Payments for Ecosystem Services: PES)  บทบาทของป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (สภาวะโลกร้อนและการปรับตัว) การวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในต้นไม้และในป่า การฝึกปฏิบัติการประเมินค่าคาร์บอนฯในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านยางเกาะการฝึกปฏิบัติงานการสำรวจพืชอาหารในป่าชุมชนและป่าริมน้ำ และการคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนฯ จากข้อมูลที่สำรวจได้ของแต่ละกลุ่ม

ผลจากการดำเนินงาน พบว่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านยางเกาะ 33 ไร่ เป็นป่าดิบชื้นอยู่ติดกับโรงเรียน และสวนยางของราษฎร ได้รับการอนุรักษ์ต่อเนื่องโดยชุมชนจากการฝากฝังของผู้นำหมู่บ้าน สภาพป่าเป็นป่าที่มีไม้ยางนาเป็นไม้เด่น และมีพันธุ์ไม้ที่เป็นพืชอาหารพื้นเมืองของชุมชน ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นแหล่งพันธุกรรมพืชในพื้นที่ 

ท่ามกลางสวนยางที่ล้อมรอบ สามารถกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน 5,194.64 ตันคาร์บอน ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 190.47 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี ให้ออกซิเจนแก่คน 137.52 ตันออกซิเจน/ปี ดังนั้นป่าชุมชนบ้านยางเกาะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์ขนาดเล็กได้ 29.09 คัน/ปี


866