277

กลุ่มเยาวชนพิทักษ์สวนป่า โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัด ราชบุรี

กลุ่มเยาวชนพิทักษ์สวนป่า โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดมราชบุรี

คุณธรรมดี วิชาการเด่น เน้นสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

   กลุ่มเยาวชนพิทักษ์สวนป่า โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เป็นการรวมตัวของนักเรียนจากชุมนุมและกลุ่มต่างๆ ในโรงเรียน ด้วยการจุดประกายของครูที่ปรึกษา (ครูสุรเชษฐ์ บุญเกตุ) ความทุ่มเทของครูและความสนใจของนักเรียน ประกอบกับนโยบายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานรัฐ ทำให้เกิดการพัฒนาเส้นทางเรียนรู้ในป่าบริเวณโรงเรียน รวมทั้งการสืบสานประเพณีความเชื่อของชาวโปวที่เกี่ยวกับธรรมชาติ กลายเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงรากเหง้าของตน ความรู้ที่สะสมจากการสำรวจป่ามาหลายปี สามารถโน้มน้าวให้ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญของป่าที่มีต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ จนยกเลิกโครงการถางป่าเพื่อขยายอาคาร และการขุดเจาะบ่อบาดาลในป่า ชัยชนะที่เกิดจากการศึกษาสร้างความมั่นใจให้เด็กๆ ที่สามารถออกไปเป็นวิทยากรเรื่องการทำงานอนุรักษ์ให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง และหวนกลับมาเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ที่ระบุว่า “โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมดี วิชาการเด่น โดยเน้นสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี”...


277