1,671

ประกาศผลและมอบ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 18

ประกาศผลและมอบ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 18 น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การทำงาน
ด้วย “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”  เพื่อเป็น “พลังเปลี่ยนโลก”

   กรุงเทพฯ – วันนี้ (27- 28 สิงหาคม 2561) สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดพิธีประกาศผลและมอบ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 18 และงาน “สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว” ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. กรุงเทพฯ
   รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นหนึ่งในโครงการเสริมของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.)  ถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ. 2542 เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ด้วยความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ นับจากปีแรกจนถึงปัจจุบัน “รางวัลลูกโลกสีเขียว” เดินทางเข้าสู่ทศวรรษที่สองแล้ว และยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การประกวดในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”  เพื่อเป็น “พลังเปลี่ยนโลก”
   ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวและประธานกรรมการตัดสิน “รางวัลลูกโลกสีเขียว” กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดี กับบุคคลและกลุ่มบุคคลซึ่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในครั้งนี้ ขอชื่นชมกับทุกผลงานที่เปี่ยมพลังความมุ่งมั่น สานเครือข่ายลูกโลกสีเขียวให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ขอเป็นกำลังให้ทุกคนยืนหยัดอุดมการณ์ รักษาโลกของเราเพื่อส่งต่อคุณค่ามรดกนี้ให้แก่ลูกหลาน สร้างชุมชนเข็มแข็งเพื่อเป็นพลังให้แก่ประเทศชาติในการก้าวไปข้างหน้า”
   นางศรีสุรางค์ มาศศิริกุล ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว กล่าวว่า ตลอด 20 ปีของการดำเนินงาน “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ได้เชิดชูชุมชนที่มีการจัดทำป่าชุมชน คิดเป็นจำนวนกว่า 2.4 แสนไร่ ชุมชนเหล่านี้ยังร่วมบริหารจัดการป่าในพื้นที่เขตอนุรักษ์กว่า 1.8 ล้านไร่ ในขณะที่กรมป่าไม้ระบุว่า มีชุมชนกว่า 8,000 หมู่บ้านจัดทำป่าชุมชน รวมเป็นเนื้อที่กว่า 3.2 ล้านไร่ทั่วประเทศ
   ภายใต้การสนับสนุนของ ปตท. สถาบันลูกโลกสีเขียว ได้เพิ่มภารกิจในการทำงานนอกเหนือจากยกย่องให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำความดี โดยงานจัดการความรู้เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย การจัดเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียว ในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนหยิบยกประเด็นที่เป็นสภาพปัญหาในแต่ละภูมิภาคมาสร้างกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน สามารถตั้งรับปรับสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
   ภายในงานพบ “ตลาดความรู้” หลากหลาย อาทิ นิทรรศการเส้นทางแห่งสองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว นิทรรศการผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 กิจกรรมเชิงวิชาการและวัฒนธรรม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลังเปลี่ยนโลก” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียวฯ  ห้องเสวนาย่อยนำเสนอกรณีศึกษาผ่านการ “ตั้งรับ-ปรับสู้-เปลี่ยนแปลง-อยู่รอด” ในแต่ละภูมิประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง และห้องเวิร์คช็อปเพื่อเยาวชนเรื่อง “เทคนิคการสื่อความด้วยรูปแบบมัลติมีเดีย” ลานวัฒนธรรมภาค การแสดงศิลปะพื้นบ้านจากเยาวชนที่สะท้อนความงดงามของพหุวัฒนธรรม และร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยมีผลงานที่ได้รับการยกย่องทั้งสิ้น 38 รางวัล ดังนี้

 รางวัลประเภทชุมชน จำนวน 7 รางวัล
• ชุมชนบ้านป่าตึงงาม จ.เชียงใหม่
• ชุมชนบ้านห้วยเดื่อ จ.แม่ฮ่องสอน
• ชุมชนบ้านเด่นวัว จ.ตาก
• สมาคมคืนรากแก้วสู่ดิน จ.จันทบุรี
• ชุมชนพุน้ำร้อน จ.สุพรรณบุรี
• ชุมชนตำบลบ้านพลวง จ.สุรินทร์
• ชุมชนบ้านไสใหญ่ (คน ผึ้ง ป่า) จ.ตรัง
รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 3 รางวัล
• พระจรุญ ปภาธโร จ.บุรีรัมย์
• นายสมหมาย ชลสินธุ์ จ.นครศรีธรรมราช
• นายหมัดฉา หนูหมาน จ.สงขลา
 รางวัลประเภทกลุ่มเยาวชน จำนวน 8 รางวัล
• ชุมนุมนักสื่อความหมายธรรมชาติ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน
• กลุ่มอนุรักษ์ปรงตากฟ้าอนุรักษ์ป่าชุมชน โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จ.นครสวรรค์
• โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ จ.ราชบุรี
• กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จ.นครพนม
• กลุ่มเยาวชนชาวสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนลำดวนพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
• กลุ่มเยาวชนต้นกล้า โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ จ.ยโสธร
• กลุ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน จ.สุราษฎร์ธานี
• กลุ่มยังยิ้ม (Young Smile) จ.นราธิวาส
 รางวัลประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” จำนวน 8 รางวัล
• ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม จ.ลำปาง
• ชุมชนบ้านม่วงชุม จ.เชียงราย
• ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก
• กลุ่มอนุรักษ์และชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก จ.ตราด
• กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร จ.บุรีรัมย์
• ชุมชนคนอนุรักษ์ป่าโนนยาง เพื่อแผ่นดินแม่ จ.สุรินทร์
• ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.สงขลา
• ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส
 รางวัลประเภทงานเขียน จำนวน 3 รางวัล
        รางวัลดีเด่น

• คู่มือครูสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ฉบับสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา โดย นายครรชิต จูประพัทธศรี จ.กาญจนบุรี
• กวีนิพนธ์ “เพลงแม่น้ำ” โดย “โขงรัก คำไพโรจน์” (นายไพโรจน์ อินทชัย) จ.หนองคาย
        รางวัลชมเชย
• กวีนิพนธ์ “หมอยา...ชื่อปลาหมอ” โดย ก่องแก้ว กวีวรรณ (นายอำนวย ชำนาญ) จ.ระยอง
 รางวัลประเภทความเรียงเยาวชน จำนวน 7 รางวัล
 อายุไม่เกิน 15 ปี
        รางวัลดีเด่น
• การเดินทางของลูกยาง โดย ด.ญ.แสงส่า ลุงซอ จ.เชียงใหม่
        รางวัลชมเชย 2 รางวัล
• ทำไมต้องเผาป่าของหนู โดย ด.ญ.สาธินี เพียอินทร์ จ.ชัยภูมิ
• หนูอยากให้โลกสีเขียวตลอดไป โดย ด.ญ.ปาลิตา ใยกลาง จ.ชัยภูมิ
 อายุ 16-25 ปี
        รางวัลดีเด่น 2 รางวัล
• ความสุขสองหน้า โดย นส.สุดารัตน์ แสงสว่าง จ.ชลบุรี
• บ้านสวนสร้างสุขความผูกพันของวิถีชีวิตกับธรรมชาติใกล้ตัว โดย นายกิตติ อัมพรมหา จ.ระยอง
        รางวัลชมเชย 2 รางวัล
• รู้จักวิถีพฤกษศาสตร์ เรียนรู้วิถีธรรมชาติ หลอมรวมสู่วิถีชีวิต โดย นายนันทพงศ์ กระทาง จ.ลำปาง
• ทรัพย์สินแผ่นดินแม่ โดย นายศิริศักดิ์ เนียมเจียมตัว กรุงเทพฯ
        รางวัลประเภทสื่อมวลชน จำนวน 2 รางวัล
• รายการ “สารตั้งต้น” ผลิตและออกอากาศโดย สถานีโทรทัศน์ PPTV ช่อง 36
• รายการ “รักโลก” ผลิตและออกอากาศโดย สถานีโทรทัศน์ เนชั่นทีวี ช่อง 22

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.greenglobeInstitute.con
สถาบันลูกโลกสีเขียว โทร.02 537 2146/ 02 537 1993


1,671