1,091

ชุมชนบ้านไหนหนัง จังหวัดกระบี่

สัตยาบันของนักสู้แห่งเขาคราม

   บ้านไหนหนังเป็นชุมชนประมงพื้นบ้าน ที่สามารถจุดพลังให้ชุมชนประมงในจังหวัดกระบี่เลิกใช้เครื่องมือประมงจับสัตว์น้ำที่ทำลายล้างโดยเฉพาะโป๊ะน้ำตื้น นำประสบการณ์ที่เคยต้านเรืออวนรุนอวนลากมาใช้ในการทำงาน ร่วมกันทำสัตยาบันเลิกใช้โป๊ะน้ำตื้นภายใน 3 ปี สร้างกระแสให้หมู่บ้านประมงในจังหวัดกระบี่ค่อยๆ เลิกใช้โป๊ะน้ำตื้นจนหมดไป ต่อยอดมาสู่การพิทักษ์ป่าชายเลน 5,910 ไร่ แบ่งโซนป่าเป็นเขตไข่แดง-ไข่ขาวเพื่อจำแนกการดูแลรักษา ปลูกป่าทดแทนในนากุ้งร้าง ทำบ้านปลาจากท่อน้ำเหลือใช้ เชื่อมป่ากับปากท้องด้วยการตั้งกลุ่มเลี้ยงผึ้งบนความสมบูรณ์ของป่าชายเลน ส่งผลให้เกิดการลดใช้ยาฆ่าหญ้า เคมีปราบศัตรูพืช สร้างธนาคารปู ธนาคารปลา บ้านไหนหนังเป็นแบบอย่างของการเชื่อมโยงงานสิ่งแวดล้อมกับงานเพื่อปากท้อง ซึ่งปรับตัวเพื่อทดแทนราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจที่เติบโตบนความผันผวนเรื่อยมา...


1,091