1,302

โรงเรียนสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกัน

   สถาบันลูกโลกสีเขียว เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเยาวชนและสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานในการสร้างอนาคตด้านสิ่งแวดล้อมของชาติ จากการริเริ่มโครงการที่มุ่งไปสู่การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมศึกษาในปี 2560 ภายใต้ “โครงการสานพลังครูภูมิปัญญาพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม” โดยคณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขยายเครือข่ายการทำงานการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้เด็กและเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม นำมาสู่การพัฒนายกระดับโครงการเป็น “หลักสูตรโรงเรียนสีเขียว” (Green School) ผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดการศึกษาธรรมชาติ
   จากแนวคิดและประสบการณ์จากหลักสูตรสิ่งแวดล้อมฯ ประกอบกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทิศทางและนโยบายของสถาบันลูกโลกสีเขียว การตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายและพลังเยาวชนในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน นำมาสู่การพัฒนายกระดับเป็น “หลักสูตรโรงเรียนสีเขียว” (Green School) เพื่อให้เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่จะบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางในโรงเรียน ทำการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของระบบนิเวศในท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ


1,302