214

กลุ่มเยาวชนคนพอเพียงโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จังหวัด สกลนคร

กลุ่มเยาวชนคนพอเพียงโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จังหวัด สกลนคร

“เฮ็ดให่สุด ขุดให่เถิง” ทำให้เต็มที่ แล้วผลดีจะเกิดเอง

   ด้วยความใกล้ชิดกับแหล่งเรียนรู้ระดับปราชญ์แห่งเทือกเขาภูพาน เข่น เครือข่ายอินแปง ทำให้กลุ่มเยาวชนคนพอเพียง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา เติบโตอย่างก้าวกระโดด จากจุดเริ่มต้นในการเข้าค่ายกลุ่มเด็กฮักถิ่นของเครือข่ายอินแปง พัฒนาไปสู่การสร้างทักษะให้เยาวชนเรียนรู้วิถีชีวิตชาวกะเลิงแห่งกุดบาก ตั้ง “กลุ่มเยาวชนคนพอเพียง” เพื่อสร้างพื้นที่การทำกิจกรรมการพึ่งพาตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผลิดอก-ออกผลเป็นฐานเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผูกโยงกับชีวิตชนบท พร้อมตั้งคำถามเพื่อให้กระตุ้นให้เด็กร่วมกันค้นหาคำตอบ ทำให้เยาวชนเข้าหาชุมชนเพื่อสืบค้น เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่กลายเป็นรายได้เลี้ยงชีพ เป็นกระบวนการทำงานต่อเนื่องที่จริงจังของเด็กและโรงเรียน สมกับคำสอนของ พ่อเล็ก กุดวงค์แก้ว ขุนพลทางความคิดแห่งกุดบาก ที่มักสอนลูกหลานว่า “เฮ็ดให่สุด ขุดให่เถิง”...


214