370

กลุ่มเยาวชนลูกยางนาแดง-ขาว (โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม) จังหวัดยโสธร

“ลูกยาง” แห่งบ้านฟ้าหยาด

   จากการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหาชนะชัยพิทยาคม พัฒนามาสู่งานจิตสาธารณะของนักเรียนทุกช่วงชั้น ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย เกิดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุเป้าหมาย ทั้งด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมในบ้าน เมื่อนักเรียนลงพื้นที่พบว่าปัญหาขยะเป็นเรื่องสำคัญ งานจัดการขยะจึงตามมา ตั้งแต่การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกับกลุ่มแม่บ้าน อาสานำขยะที่คัดแยกแล้วมาทำของใช้ จากงานสังคมต่อยอดเป็นงานสิ่งแวดล้อม เพาะขยายพันธุ์ไม้เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่สาธารณะในชุมชน ในบ้านผู้สูงอายุ จากการทำงาน 1 ชุมชน ขยายออกไปเป็น 38 ชุมชน โดยคู่ขนานกันทั้งงานด้านสังคม สาธารณประโยชน์ และด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการขยะ นำมาสู่การตั้ง “กลุ่มเยาวชนลูกยางนาแดง-ขาว” เพื่อเป็นกลไกในการทำงานทั้งกระบวนการ รวมถึงการตั้ง “ธนาคารขยะทองคำ” ที่เชื่อมโยงการจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน กิจกรรมที่ทำอย่างบูรณาการ สร้างการเรียนรู้ทั้งด้านการทำงานแบบทีม การตลาด การบัญชี และการอนุรักษ์ ชุมชนได้ประโยชน์ สร้างทักษะชีวิตให้เยาวชนมากกว่าการท่องตำรา...


370