217

กลุ่มเยาวชนรักถิ่นโรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี จังหวัด ขอนแก่น

กลุ่มเยาวชนรักถิ่นโรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี จังหวัด ขอนแก่น

จิ๋วแจ๋วจอมพลัง

   โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีนักเรียนไม่ถึง 50 คน แต่สามารถสร้างคนต้นแบบด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงเด็กกับชุมชน ดึงสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียนมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กๆ ออกแบบ 8 ฐานเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการพัฒนาสมาธิ รู้จักวิเคราะห์ด้วยเหตุผล ผนวกกับต้นทุนที่ครูล้วนเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน จึงมีความเข้าใจโจทย์ของชุมชน ปลูกฝังให้เกิดภาคภูมิใจในรากเหง้า แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดจิ๋ว แต่การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์ ไม่เพียงบ่มเพาะพลเมืองคุณภาพให้บ้านเกิด แต่ยังสร้างความมั่นใจให้เด็กๆ  เมื่อผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (NT) มีคะแนนเฉลี่ยนสูงกว่าระดับประเทศ และผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ...


217