1,978

โครงการวิจัยรูปแบบและแรงจูงใจในการปลูกต้นไม้ในสวนยางพารา

   ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและไหลไปจนเป็นกระแสเชี่ยวกรากของเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว  ยางพารานับว่าเป็นกระแสตื่นยาง เกิดขึ้นในที่ประเทศไทยมากที่สุดในโลก ทำให้รูปแบบเกษตรเชิงเดี่ยวระบาดลุกลามไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยไปแทนพื้นที่เกษตรเคมีอย่างอื่น  และรุกพื้นที่ป่า จนพื้นที่ร้อยละ 10 หรือ 30 ล้านไร่ ของประเทศไทยกลายเป็นสวนยางพารา พร้อมกับความหวังของเกษตรกร
   แม้นว่าสวนยางพาราจะเป็นพื้นที่ต้นไม้และให้ความมั่นคงในอาชีพและเป็นพืชเศรษฐกิจหล่อเลี้ยงเกษตรกรชาวใต้มาช้านาน ส่งผลผลิตออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก
   แต่ในอีกด้าน เพราะยางพาราคือเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพทำให้ขาดสมดุลระบบนิเวศ เป็นรากฐานของเหตุแห่งพิบัติภัยทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง
   เมื่อเหตุแห่งความจริงทางเศรษฐกิจเป็นผลแก่วิถีสังคมเกษตรกร  อย่างมิอาจแปรผันได้เป็นอื่นได้  เกษตรกรไทยคงทำสวนยางพาราต่อไป  ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมย่อมตามมาอย่างมิอาจทาน  ทางสายกลางจึงต้องเป็นการทำสวนยางพาราให้มีต้นไม้หลากหลายคล้ายกับป่า เพื่อฟื้นคืนธรรมชาติบนวิถีชีวิตจริง
   สถาบันลูกโลกสีเขียว ร่วมกับธนาคารต้นไม้ ทำการศึกษารูปแบบความจริงผ่านวิธีวิทยาของการวิจัย เพื่อหารูปแบบและแรงจูงใจในการปลูกต้นไม้ในสวนยางพารา  ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อหาความลงตัว และตัวแบบที่มีอยู่จริงตลอดจนข้อดีที่เหมาะสม และข้อจำกัด ในการปลูกต้นไม้ในสวนยางพารา


1,978