1,112

ปตท. มอบรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” ปี 55 เชิดชูผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันโลกกำลัง “ป่วยหนัก” ทั้งจากวิกฤติภัยธรรมชาติ อาทิ ภาวะน้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ ดินถล่ม และพิษเศรษฐกิจโลก เหตุจากสังคมถูกครอบงำด้วย “ระบบทุนนิยม” ทำให้พื้นที่ธรรมชาติหลายแห่งกลับกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ป่าไม้ สัตว์ป่า ถูกคุกคามมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่โลกกำลังถูกวิวัฒน์และขับเคลื่อนโดยมี “เทคโนโลยี” เป็นตัวชี้นำ ทำให้“ทรัพยากรธรรมชาติ” ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ถูกมองข้ามไป

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้นำขับเคลื่อนด้านพลังงานของประเทศแล้ว ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และได้ดำเนินการในด้านนี้มาโดยตลอดด้วยแรงกาย แรงใจ และด้วยความมุ่งมั่น จนเป็นที่มาของ “การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว” ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันลูกโลกสีเขียว ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผลงานและยกย่องผู้ที่มีอุดมการณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เผยว่า “โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมการรักษาป่าต้นน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะคล้ายกับรางวัล Nobel Prize ด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค ดังนั้นควรจะขยายรางวัลนี้สู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นประเทศที่มีแหล่งต้นน้ำลำธาร และอาจจะประสบปัญหาเดียวกับประเทศไทยเรื่องการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหากปฏิบัติได้จริง โครงการนี้จะเป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเห็นผลชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง” 

การประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 แล้ว โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “วิถีพอเพียง ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” และมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 671 ผลงาน โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทชุมชน ประเภทบุคคล ประเภทกลุ่มเยาวชน ประเภทสื่อมวลชน ประเภทงานเขียน ประเภทความเรียงเยาวชน และประเภทรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน”

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มีทั้งหมด 61 รางวัล แบ่งเป็น ประเภทชุมชน 10 รางวัล จากทั้งหมด 144 ผลงาน ประเภทบุคคล 5 รางวัล จากทั้งหมด 76 ผลงาน ประเภทกลุ่มเยาวชน 7 รางวัล จากทั้งหมด 48 ผลงาน ประเภทงานเขียน 6 รางวัล จากทั้งหมด 47 ผลงาน ประเภทความเรียงเยาวชน 24 รางวัล จากทั้งหมด 324 ผลงาน ประเภทสื่อมวลชน 3 ผลงาน จากทั้งหมด 7 ผลงาน และประเภทรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน” 6 รางวัล โดยมี ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการตัดสิน เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่เจ้าของผลงานอันทรงคุณค่าที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ฯพณฯ อานันท์ เผยว่า “การมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 ยังคงมุ่งสร้างสรรค์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ระบบนิเวศ เพื่อยกย่องเชิดชู บุคคล ชุมชน กลุ่มเยาวชน งานเขียน และสื่อมวลชนที่มีผลงานด้านการสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรป่าและน้ำที่เด่นชัด สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี” 

“ผู้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวทุกท่านจะเป็นต้นแบบของคนดีเพื่อสิ่งแวดล้อม เปรียบเสมือนเป็นพลังสีเขียวที่ยิ่งใหญ่ ที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนวิถีทางแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพร้อมส่งต่อแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ตราบใดที่โลกยังคงหมุนไปข้างหน้า ผู้กล้าเหล่านี้จะยังทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน และฝากไว้เป็นทรัพย์แห่งแผ่นดินต่อไป” นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน กล่าว

“รางวัลลูกโลกสีเขียว” เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ของ ปตท. ถือกำเนิดขึ้นในปี 2542 เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน นักอนุรักษ์ นักวิชาการ นักเขียน สื่อมวลชน และอีกมากมาย เพื่อยกย่องและเผยแพร่ผลงานของ “ผู้กล้า” ที่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นในปี 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นการระลึกถึงการจากไปของ ศ. ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต ผู้ร่วมก่อตั้ง “รางวัลลูกโลกสีเขียว” และเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ชุมชนที่เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวมาแล้ว 5 ปีขึ้นไป และยังคงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มากขึ้น

“รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เขาสานฝัน และฝ่าฝันอุปสรรค สำหรับความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนับเป็นสิ่งที่ส่งผลถึง “หัวใจ” ของเขาเป็นอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณสถาบันลูกโลกสีเขียว และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนของ ปตท. ที่จัดรางวัลดีๆ อย่างนี้ และอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆ” ตัวแทนของผู้ที่รับรางวัลรายหนึ่ง กล่าวทิ้งท้ายด้วยความประทับใจ
 


1,112