541

ชุมชนบ้านบัว จังหวัดพะเยา

ชีวิต Slow Life ในวิถีพอเพียง

   บ้านบัวเป็นชุมชนใกล้กว๊านพะเยา ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และติดกับอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ป่าต้นน้ำของกว๊านพะเยา จากชีวิตที่อยู่กับสารเคมีในไร่ยาสูบเพื่อทดแทนรายได้จากการตัดไม้ ชาวบ้านหันมาทำนาอินทรีย์แทนพืชเชิงเดี่ยวและสารเคมีที่ทำให้คนปลูกตายผ่อนส่ง จังหวะการพลิกใจของชาวบ้านกับช่วงเวลาที่กรมป่าไม้เข้ามาทำโครงการหมูบ้านป่าไม้แผนใหม่ จึงเกิดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การฟื้นป่าเสื่อมโทรมตั้งแต่ยุคสัมปทาน การจัดน้ำด้วยฐานวัฒนธรรมล้านนา ปลูกป่าไผ่ 600 ไร่เพื่อรองรับอาชีพสานเข่งที่เป็นรายได้หลัก การวางระบบตลาดชุมชนที่สร้างความเท่าเทียมเป็นธรรม เดินหน้าสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับต้นแบบของภาคเหนือ มี 12 ฐานความรู้ด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชน ทำให้มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ชุมชนบ้านบัวเป็นแบบอย่างของการใช้ทุนธรรมชาติ ในการต่อสู้กับความยากจน ฟื้นสุขภาพ การรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมแบบชนบทล้านนา ทั้งวัฒนธรรมข้าวและวัฒนธรรมการจัดการน้ำ กลายเป็นเสน่ห์การท่องเที่ยวแบบ “ชีวิตเนิบช้า” ที่เหลือน้อยลงทุกทีในสังคมยุคนี้...


541