4,434

พรุควนเคร็งชุมชนในเปลวเพลิง

พรุควนเคร็งชุมชนในเปลวเพลิง
   “ไฟเหมือนดาบสองคม เป็นบ่าวหรือเป็นนายเราก็ได้ แต่สาธารณชนเกลียดไฟเหมือนเกลียดน้ำท่วม ทั้งที่ไฟมีทั้ง ไฟดี (good fire) และไฟไม่ดี  (bad fire)” เหมือนคำท้าทายที่พาให้เราไปทำความรู้จักกับไฟในแง่มุมใหม่ๆ โดยเฉพาะ“ไฟดี” ที่ทำให้ระบบนิเวศยั่งยืน ดีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยสร้างป่าหลายชั้นอายุ และช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่ชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน
   ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ และคณะ ลงไปเดินป่าพรุควนเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษานิเวศวิทยาไฟป่า และการจัดการ ข้อค้นพบสำคัญโต้แย้งกับความเชื่อต่อๆ กันว่า “ไฟมาป่าหมด” เพราะ “ไฟ” ไม่ได้ผลาญทำลายแต่เท่านั้น หากได้สร้างให้เกิดความสมบูรณ์แก่ป่า เพิ่มอาหารให้แก่คนและสัตว์ ต้นไม้และพืชพรรณบางชนิดได้เจริญงอกงามขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการไฟป่า ก็จะลดความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้น


4,434