1,196

การจัดการน้ำ (ภัยแล้ง) ชุมชนตำบลเชื้อเพลิง (ป่าตาเกาว์) จ.สุรินทร์

   ภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ นับเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ เพราะน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกประเภท ปริมาณน้ำที่มีอย่างจำกัด ไปจนถึงภาวะการขาคแคลนน้ำจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้ทรัพยากรในทุกมิติ...(อ่านต่อ บทคัดย่อ)


1,196