764

ชุมชนบ้านซำหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

สามเชื้อชาติ หนึ่งหัวใจ นำสู่ป่ากันชนต้นแบบ

   อำเภอน้ำยืนเป็นพื้นที่ “สามเหลี่ยมมรกต” มีชายแดนเชื่อมต่อระหว่าง 3 ประเทศคือ ไทย ลาว และกัมพูชา ซึ่งมีพื้นที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม เป็นทั้งป่าอาหารของชุมชนและป่ากันชนกั้นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ หมู่บ้านที่ประกอบด้วยพี่น้องไทย ลาว เขมร นี้ ผ่านประสบการณ์การต่อสู้ร่วมกันมาตั้งแต่ยุค พคท. จนถึงนโยบายจัดการป่าของรัฐในอดีต สามารถปรับตัวจากแรงกดดันต่างๆ จนเกิดเป็นพลังสามัคคี ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานอนุรักษ์ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการทำป่าชุมชน กำหนดแนวเขตกันป่าชน สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ฝายชะลอน้ำ การอนุรักษ์ปลาอีไท กลายเป็นโมเดลป่าชุมชนเพื่อขยายผลไปสู่งานอนุรักษ์ระหว่างประเทศ...


764