187

การจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ ตามแนวพระราชดำริ

การจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ ตามแนวพระราชดำริ

   บ้านม่วงชุม จากหมู่บ้านที่เคยได้ชื่อว่าตัดไม้ทำลายป่ามากที่สุดในอำเภอเชียงของ (ขายโรงบ่มใบยาสูบ, เผาถ่าน, สร้างบ้านเรือน) เพื่อเป็นรายได้เลี้ยงตัว ด้วยสาเหตุน้ำท่วมนาข้าวเสียหายซ้ำซาก หลังจากยุติการตัดไม้ ชาวบ้านปรับตัวทีละเล็กละน้อย ปัจจัยที่สามารถปรับตัวได้ และกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบได้จนทุกวันนี้ เกิดจาก 3 องค์ประกอบ ทำให้เกิดชุดความรู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ตั้งแต่การฟื้นป่าต้นน้ำ การสร้างระบบกักเก็บน้ำและจ่ายน้ำซึ่งเป็นงานกลางน้ำ จนถึงการสร้างดูแลรักษาระบบกระจายน้ำและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำทั้งชุมชน ซึ่งเป็นงานปลายน้ำ


187