358

เครื่องมือในการบริหารจัดการ “องค์กรชุมชน” เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือในการบริหารจัดการ “องค์กรชุมชน” เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

          การบริหารจัดการเป็น “ศาสตร์” ที่มีค่า ชุมชนที่มีประสบการณ์ในการแก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม จะเกิดทักษะในการบริหารจัดการตามบริบทของพื้นที่และวัฒนธรรม เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรชุมชนของบ้านห้วยหินลาดใน เกิดขึ้นตามธรรมชาติของวัฒนธรรม สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และบธรรมชาติของคนปกาเกอะญอ เรียกว่า “สภากองไฟ” ที่สามารถยึดโยงจิตใจของคนทุกรุ่นไว้ได้ รวมถึง “บันได 4 ขั้น กระบวนการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดของเยาวชน” ให้กับคนรุ่นใหม่ที่เติบโตในโลกที่ท้าทาย


358