203

กลุ่มเยาวชนพลังมดบ้านวังโพน จังหวัด มหาสารคาม

กลุ่มเยาวชนพลังมดบ้านวังโพน จังหวัด มหาสารคาม

พลังแมลงรักษ์โลก

   “พลังมด” เริ่มต้นเมื่อตอนที่ผู้นำชุมชนบ้านวังโพน บ้านหนองสิม และ อบต.เขวาไร่ ไปร่วมกันสำรวจป่าเพื่อเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดพิธีบวชป่าดินแดง-วังกุง กลับพบขยะกองโตในป่า จึงเรียกประชุมคุ้มบ้านเพื่อหาทางแก้ไข เริ่มจากการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะ และสนับสนุนให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการทำงาน “กลุ่มเยาวชนพลังมดบ้านวังโพน” จึงเกิดขึ้นในปี 2556 สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนบ้านวังโพน มีตั้งแต่มดตัวน้อยตัวนิด 3 ขวบจนถึงมดรุ่นใหญ่วัย 20 ปี ผู้ใหญ่หนุน เด็กขยัน ทำให้งานเคลื่อนเร็ว หลังกลับจากไปดูงาน เหล่าพลังมดแบ่งทีมทำงาน แยกความรับผิดชอบแต่ละคุ้มบ้านเพื่อสำรวจประเภท ปริมาณขยะ บันทึกเส้นทางครัวเรือนที่สำรวจ ให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะ รวมทั้งสร้างกติการ่วมกับชุมชนว่าห้ามเผาขยะในหมู่บ้าน และยังจำแนกงานออกเป็น 4 รูปแบบคือ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธนาคารกล้าไม้เพื่อโลกสีเขียว พิชิตเครือข่ายและสิ่งแวดล้อม และจิตอาสา จากพลังมดบ้านวังโพน สามารถขยายเหล่าแมลงรักษ์โลกออกไปยังชุมชนใกล้เคียง โดยโรงเรียนบ้านวังโพนเป็นแม่ข่าย เชื่อมโยงสถานศึกษาอีก 50 แห่งในจังหวัดมหาสารคาม ในเรื่องการจัดการขยะ ชุมชนบ้านวังโพน โรงเรียน และเหล่าพลังมด ร่วมกันทำสิ่งที่สวนกระแสการพัฒนาท้องถิ่นส่วนใหญ่ ที่ต้องการวางถังขยะ ซื้อรถขยะ ขุดบ่อกลบขยะ แต่ที่นี่เน้นการคัดแยกขยะจากต้นทาง ที่บ้าน ที่โรงเรียน จึงทำให้ชุมชนไม่ต้องเสียงบประมาณจัดหาถังขยะหรือรถขนขยะอีกต่อไป นับเป็นการแก้ปัญหาด้วยขจัดปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ...


203