613

วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของฉัน

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่คอยค้ำจุนและสนองความต้องการของเรา ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในหลายด้าน วิถีชีวิตมนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในแหล่งนั้นๆ หากเราใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเรา ในทางตรงกันข้ามหากเราขาดความรู้ความเข้าใจไม่ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ขาดสมดุลของทรัพยากร เกิดความเสื่อมโทรม เกิดโทษและปัญหาส่งผลกระทบต่อตัวเรา ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในวันข้างหน้า...


613