739

กลุ่มเยาวชนโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร “วิชาคน วิชาชีวิต วิชาชีพ”

   “ครูลี่” และ “โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง” เป็นที่รู้จักกว้างขวางในโลกออนไลน์ คลิปการแสดงดนตรีของเด็กๆ กับเครื่องดนตรีรีไซเคิล มียอดผู้เข้าชมมากกว่าล้านวิว คนส่วนใหญ่มองเห็นเฉพาะเรื่องดนตรี แต่ความจริงโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง เป็นเบ้าหลอมเยาวชนโดยนำดนตรี ธรรมะ และธรรมชาติ มาผสมผสานกัน ทำให้เด็กปรับพฤติกรรมไปในเชิงบวก จากติดเกม ติดมือถือ มาเป็นการติดดนตรี ติดการเดินป่า ปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ดนตรีเป็นเพียงผลพลอยได้ โรงเรียนเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่สอนวิชาคน วิชาชีวิต และวิชาชีพ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หล่อหลอมให้เด็กเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และกระตุ้นให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก หลักในการทำงานของครูลี่ คือใช้ดนตรีเป็นสื่อในการให้เด็กๆ เข้าถึงธรรมชาติ เมื่อเข้าใจธรรมชาติ ย่อมไม่เป็นการยากที่จะใช้ธรรมะเป็นมรรควิถีในการดำเนินชีวิต โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทำแล้วสนุกสมวัย...


739