3,174

เรียนรู้การสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.นาแห้ว จ.เลย

การดำเนินโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีรายได้จากการปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ และลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในพื้นที่ อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกพืชแบบผสมผสานระหว่างไม้ป่ากับไม้เศรษฐกิจ โดยการปลูกต้นไม้ให้มีความหลากหลายของชั้นเรือนยอด แบ่งเป็น 4 ชั้น ได้แก่ ไม้ป่า ไม้ผล ไม้พุ่ม และไม้หัวใต้ดิน โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ช่วยให้ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจุบันโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ อ.นาแห้ว จ.เลย มีพื้นที่ดำเนินการ 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน มีสมาชิก 119 คน พื้นที่ 5,493 ไร่ จากการสำรวจพบว่าสภาพดินในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดี แต่มีปัญหาการชะล้างพังทลายสูง จึงส่งเสริมให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันดิน ทำขั้นบันได ไม้ผล ปลูกไม้เศรษฐกิจ 33 ชนิด เช่น กระชายดำ กาแฟ กล้วยน้ำว้า เผือก ผักหวานป่า ส่วนไม้ป่าที่ส่งเสริมมี 16 ชนิด เช่น สัก ไผ่ หวาย พะยูง และยางนา

นายกานดิษฎ์ สิงหากัน หัวหน้าโครงการฯ และเป็นกรรมการภาค “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ภาคกลาง-ตะวันตก ได้นำคณะกรรมการภาคฯ เข้ามาเรียนรู้การดำเนินงานของโครงการ การลงเยี่ยมแปลงตัวอย่างโครงการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ประจำตำบล ภายหลังกิจกรรมคณะกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอจากต่อโครงการสร้างป่าสร้างรายได้  เช่น การจัดทำ Village Profile พร้อมประเมินระดับศักยภาพชุมชน ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของชุมชนต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ ได้แก่ ยา สมุนไพร พิธีกรรมความเชื่อ เกษตรและการผลิตอาหาร น้ำ การเฝ้าระวังภัยพิบัติ


3,174