468

กลุ่มเยาวชนจิตอาสาบ้านสันหลวง จังหวัดเชียงราย

ช่วยเพื่อน...ช่วยชุมชน ด้วยจิตสาธารณะ

   กลุ่มเยาวชนจิตอาสาบ้านสันหลวง เกิดจากการรวมตัวของแกนนำเยาวชน ที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนพญาเม็งราย และเยาวชนในชุมชนบ้านสันหลวง ด้วยความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทน เริ่มต้นจากการตั้งกลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อน” การช่วยเหลือชุมชนสร้างแรงจูงใจให้มีเพื่อนเข้ามาร่วมทำงานเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อนในบ้านเดียวกัน และหมู่บ้านใกล้เคียง จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มเยาวชนจิตอาสาบ้านสันหลวง” ทำงานด้วยจิตสาธารณะ เชื่อมโยงงานจากชุมชน เข้าไปสู่ในโรงเรียน สร้าง 7 ฐานปฏิบัติการเรื่องขยะและงานอาชีพบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง การขยายเครือข่ายทำให้เกิดการทำงานร่วมกัน ทั้งในระดับตำบลและระดับอำเภอ ใช้ระบบออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร วางแผนงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม ส่งผลให้โรงเรียนพญาเม็งราย เป็นต้นแบบเรื่องการคัดแยกขยะและลดขยะ จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวด Waste Less Live ลดใช้ ลดขยะ จังหวัดเชียงราย ปี 2560 และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายเข้ารับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ระดับภาคเหนือ...


468