631

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณค่านิเวศเศรษฐกิจ : ชุมชนบ้านคลองเรือ จ.ชุมพร

   ความหลากหลายทางชีวภาพ คือการที่สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด มีความแตกต่างกันอาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศอย่างมีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งมีความสำคัญทำให้ระบบในธรรมชาติสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้สภาพการณ์ของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ช่วยรักษาเสถียรภาพของบรรยากาศ อีกทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างมากมายจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์...(อ่านต่อ บทคัดย่อ)


631