407

ชุมชนตำบลเชื้อเพลิง (ป่าตาเกาว์) จังหวัดสุรินทร์

ฟื้นดินแห้งแล้ง ให้เป็นแดนชุ่มน้ำ

   ตำบลเชื้อเพลิงเป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ส่วย ที่ร่วมกันดูแลรักษาป่าซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมานานกว่า 30 ปี เริ่มจากการเจรจาขอป่าคืนจากผู้บุกรุกป่าเอาไปทำนาได้มากกว่า 1,000 ไร่ ผนวกรวมกับพื้นที่สาธารณประโยชน์ กลายเป็นป่าชุมชนกว่า 3,900 ไร่ สร้างคูรอบป่าเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตรเพื่อเป็นแนวกันไฟ พัฒนาพื้นที่นาที่ขอคืนได้เป็นธนาคารเก็บน้ำสองแห่ง บริหารจัดการน้ำโดยการวางท่อในอ่างลึกลงไป 1 เมตร เพื่อกระจายน้ำไปสู่ชุมชนด้วยหลักแรงโน้มถ่วง สนับสนุนให้แต่ละครอบครัวขุดสระน้ำขนาดเล็กในแปลงนาของตนเอง แล้วต่อท่อน้ำเชื่อมกันเพื่อรับน้ำจากอ่างหลักด้วยแนวคิด “น้ำจะไหลไปหาคนจนที่ขยัน” ทำให้มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี เป็นแบบอย่างการจัดการน้ำของชุมชนที่ไม่มีป่าต้นน้ำ และการตั้งรับปรับตัวกับสภาพอากาศเปลี่ยนที่นับวันแห้งแล้งมากขึ้น...


407