321

ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์การรักษามรดกเขาหินปูน

   ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ เป็นองค์กรชาวบ้านตำบลช่องสาริกา ที่ต่อสู้กับกลุ่มทุนที่ต้องการสัมปทานสร้างโรงโม่หินในเขาเอราวัณ ชาวบ้านเห็นพ้องต้องกันว่า การระเบิดหินไม่คุ้มกับความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิต และสุขภาพของคนในพื้นที่ จึงรวมตัวกันคัดค้าน วางยุทธศาสตร์การทำงานโดยใช้ความรู้ข้อมูลวิชาการเรื่องคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพภูเขาหินปูน รวมถึงด้านพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าเหนือกว่าป่าทั่วไป เป็นการทำงานแบบ “กัดติด” ขับเคลื่อนงานต่อเนื่องจนสามารถยกระดับเขาเอราวัณ ซึ่งเป็นพื้นที่นิคมสร้างตนเองให้กลายเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ ขยายงานอนุรักษ์ต่อไปยังเทือกเขาอ้ายก้านที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งยังต่อสู้เพื่อรักษาสถานะชุมชนให้เป็นผังเมืองสีเขียว แทนการปรับเป็นผังเมืองสีม่วงตามแผนพัฒนาของภาครัฐ ผลักดันจนเกิดข้อบัญญัติของตำบลเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 33 แห่งในจังหวัดลพบุรี จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนปลูกต้นจันผาเพื่อจำหน่าย ลดการลักลอบขุดจันผาในป่าซึ่งเป็น Keystone Species เขาหินปูน และดึงกลุ่มเยาวชนให้เข้ามาเป็นพลังคนรุ่นใหม่...


321