254

ชุมชนบ้านคลองเรือ จังหวัด ชุมพร

ชุมชนบ้านคลองเรือ จังหวัด ชุมพร

งานอนุรักษ์เดินคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

   บ้านคลองเรือ เป็นหนึ่งในชุมชนที่พัฒนามาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2541 ที่ให้จัดการแบ่งพื้นที่ทำกินออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ด้วยการหนุนเสริมของหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ ชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของผู้คนจากต่างถิ่นต่างแดน 17 จังหวัดทุกภาค สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่า “คนอยู่-ป่ายัง” เป็นสิ่งที่ทำได้จริง การอนุรักษ์ป่ากว่า 9,000 ไร่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดินคู่กันได้ ด้วยการที่ชุมชนสามารถควบคุมการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ด้วยตนเอง บริหารจัดการน้ำจนมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก มีโรงน้ำดื่มชุมชน ปรับตัวจากพืชเชิงเดี่ยวมาเป็น “เกษตร 4 ชั้น” จากการไปเรียนรู้ภายนอก กลับมาประยุกต์เกษตร 4 ชั้นแนวนอนให้เป็นเกษตรแนวดิ่ง สอดคล้องกับที่ดินที่มีจำกัด ครบครันทั้งพืชอาหาร ไม้ใช้สอย และสร้างรายได้ระดับครัวเรือนปีละ 200,000-500,000 บาท กลายเป็นหมู่บ้านสวนสมรมที่สามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งในด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า และการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานหลักความพอเพียง...


254