247

นายเฉลียว ยันสาด จังหวัดชัยนาท

ตำนานการทวงคืน “บึงวงฆ้อง”

   บึงวงฆ้อง เป็นพื้นที่ชุ่มนํ้า ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของภูมิประเทศในจังหวัดชัยนาท บึงวงฆ้องมีพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ เป็นแหล่งจับสัตว์นํ้าของชาวบ้าน 3 ตำบล 3 อำเภอที่อยู่รอบบึง คือ ต.ห้วยงู อ.หันคา ต.นางลือ อ.เมือง และ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี ผืนดินชุ่มนํ้าแห่งนี้เกิดตำนานการต่อสู้เพื่อทวงคืนพื้นที่จากผู้บุกรุก 60 ราย ในพื้นที่ 77 แปลง จนได้พื้นที่คืนกว่า 600 ไร่ ใช้เวลากว่า 20 ปี ในการต่อสู้ผ่านกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดผู้สร้างตำนานนี้เป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาคนหนี่ง
   ที่ชื่อ “เฉลียว ยันสาด” ระหว่างการต่อสู้ที่กินเวลายืดเยื้อกว่าสองทศวรรษ เฉลียว ปลูกป่ารอบบึงเป็นพื้นที่ 46 ไร่ กันพื้นที่ทำเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นํ้าและผลักดันให้ผู้นำในชุมชนนำที่ดินบางส่วนของบึงวงฆ้องขึ้นทะเบียนป่าชุมชน เฉลียว ยันสาด สามารถใช้กระบวนการยุติธรรมทวงคืนพื้นที่สาธารณะจากการบุกรุก ซึ่งเป็นงานที่ยากแสนยาก ผ่านการยั่วยุให้อามิสสินจ้างเพื่อให้ล้มเลิก ผ่านเงาอำนาจมืดที่อาจมีผลต่อตนและครอบครัว มาถึงเส้นชัยได้เพราะใช้สติครองตน ใช้ปัญญาแก้ปัญหา เดินหน้าด้วยความกล้าหาญ.


247