1,923

เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจพื้นที่สีเขียว

สถาบันลูกโลกสีเขียวร่วมกับคณะกรรมการภาค “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ภาคกลางตะวันตก จัดค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจพื้นที่สีเขียว รุ่นที่ 1 (ช่วงที่ 2) วันที่ 26 - 28 มกราคม 2561 ณ สวนรุกขชาติไพศาลี จ.นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นนักเรียนจากโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และโรงเรียนพนมรอกวิทยา รวม 60 คน โดยมีวิทยากรหลักคือ  “ป้าอ๊อด” หรือคุณสุธิดา แสงเพชร และ “พ่อถนอม” หรือคุณถนอม ช่วยงาน กรรมการภาค ภาคกลาง – ตะวันตก และยังได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวีรศักดิ์ ทิชัย หัวหน้าสวนรุกขชาติไพศาลี บรรยายให้ความรู้เรื่องสังคมพืชในสวนรุกขชาติ สถานการณ์ปัญหาไฟป่า และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

ในส่วนของการจัดกิจกรรมช่วงที่ 2 นี้ ได้มุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพของเยาวชนในการทำงานร่วมกับชุมชน การทำงานงานอย่างมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

การเรียนรู้ทุนทางสังคม โดยวิทยากรได้อธิบายถึงการที่แต่ละชุมชนต่างมีทุนในตัวเอง ซึ่งในที่นี้หมายถึง บุคลากร หรือองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถนำมาพัฒนา ต่อยอด ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนหรือกิจกรรมของเยาวชนได้ ซึ่งจากการเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าว เยาวชนจะได้ทราบเทคนิคการวิเคราะห์ และลงสืบค้นทุนทางสังคมในชุมชนของตนเอง เมื่อทราบทุนเราก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบและหาแนวทางจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม นโยบายรัฐ เป็นต้น

การทำข้อเสนอโครงการ หลังจากที่ทำการประเมินทุนทางสังคมในเบื้องต้นของชุมชน/โรงเรียนของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางวิทยากรได้สอนการทำข้อเสนอโครงการที่เยาวชนมีความสนใจ ตอบโจทย์ชุมชน และชุมชน/โรงเรียนมีศักยภาพในการดำเนินงาน (พิจารณาจากการประเมินทุน) โดยวิทยาได้อะไรวิธีการเขียนโครงการที่ทำได้จริง มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี และให้ทั้ง 3 โรงเรียน ออกมานำเสนอโครงการดังกล่าว มีการช่วยกันปรับแก้ไขให้เหมาะสม ก่อนจะมอบหมายให้ทั้ง 3 โรงเรียนทำการเขียนร่างโครงการฉบับสมบูรณ์ เพื่อพิจารณามอบเงินสนับสนุนในโอกาสต่อไป

นอกจากการเรียนวิชาการแล้ว ทางหัวหน้าสวนรุกขชาติไพศาลียังได้พาเดินสำรวจพันธุ์ไม้ในทางศึกษาธรรมชาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของฤดูกาลที่ส่งผลถึงชนิดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อีกด้วย

สิ่งที่ยังคงต้องดำเนินต่อไปคือการลงติดตามผลโครงการต่างๆ ที่เยาวชนได้นำเสนอ และส่งเสริมเยาวชนในโอกาสต่อไป

 


1,923