1,058

17 ปีรางวัลลูกโลกสีเขียว สืบทอดงานอนุรักษ์จากรุ่นสู่รุ่น

“เครือข่ายลูกโลกสีเขียว หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว และสืบสานปณิธาน พลิกฟื้นดูแล รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้วยชีวิต และจิตวิญญาณของพวกเรา เพื่อส่งต่อเป็นมรดกแก่ลูกหลาน และทรัพย์แห่งแผ่นดิน ตราบนานเท่านาน” คำปฏิญาณสืบสานพระราชปณิธานอย่างพร้อมเพรียงของเครือข่ายลูกโลกสีเขียวทั่วประเทศนับร้อยชีวิตดังกึกก้องใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อประกาศให้คนเมืองรู้ถึงเจตนาอันแน่วแน่ในการที่พวกเขาจะเป็นตัวแทนทำหน้าที่อนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานไทย

นับเป็นปีที่ 17 แล้วที่รางวัลลูกโลกสีเขียวถูกมอบให้กับบุคคลและชุมชนในชนบทที่ช่วยปกป้องดูแลป่าเขาลำเนาไพรของประเทศไทยที่นับวันจะร่อยหรอลง เพื่อให้รางวัลนี้เป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่

ตัวแทนเครือข่ายลูกโลกสีเขียว ประกาศเจตนาว่าจะรักษาป่าและจะส่งต่อภารกิจนี้ให้คนรุ่นใหม่สานต่อจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ให้หน้าที่นี้จบลงไปพร้อมรุ่นของพวกเขาเท่านั้น 

“เรามีมรดกทุกคน และต้องส่งต่อมรดกนี้ให้ลูกหลานต่อไป แล้วเราจะส่งต่อมรดกเน่าๆ ส่งป่าที่ไม่มีต้นไม้สักต้น หรือลำคลองที่ไม่มีน้ำสักหยด เราจะใจดำขนาดนั้นหรือ” คำถามที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ตอกย้ำเข้าไปในจิตใจของทุกคน

พร้อมเล่าถึงพระราชกระแสรับสั่งครั้งสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นที่ เทิดทูนของคนไทยทุกคนที่มีต่อ ดร.สุเมธ เมื่อครั้งเข้าขอพระราชทานพรเมื่อ 5 ปีก่อน ขณะเขามีอายุครบ 72 ปี “ทรงตรัส 3 ครั้ง ว่า งานยังไม่เสร็จ”

ดร.สุเมธ ถ่ายทอดว่า พระราชกระแสรับสั่งดังกล่าวสื่อมาถึงคนไทยทุกคนนั้นเอง เพื่อให้ทำหน้าที่แผ่ขยายผลในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ต่อไป ซึ่งการทำเพื่อประเทศนั้นอันที่จริงก็ทำเพื่อตัวเราเอง และลูกหลานของเรา จึงขอให้ทุกคนช่วยกันทำภารกิจนี้ต่อเนื่องต่อไป

การมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” ที่จัดขึ้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาถึง 17 ปี มีผู้คนจากชุมชนใกล้ป่า ใกล้แหล่งน้ำมากหน้าหลายตาได้รับการเชิดชูคุณความดี เป็นบทพิสูจน์ว่าคนไทยจำนวนมากกำลังทำหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และกำลังสืบสานพระราชปณิธาน

บรรยากาศการมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 17 จึงไม่แตกต่างจากการมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว 16 ปีที่ผ่านมา ที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจของเหล่าเครือข่ายลูกโลกสีเขียว ซึ่งยืนหยัดทำหน้าที่อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติให้กับคนไทยทั้งหมด

และเสียงปรบมือยกย่องจากคนภายนอกให้กับทั้ง 45 ผลงานที่ได้รับประกาศเกียรติคุณทยอยขึ้นรับรางวัล จาก นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว ด้วยความภาคภูมิ

สำหรับรางวัลประเภทชุมชนมี 7 ผลงาน ได้แก่ ชุมชนบ้านสบลาน ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ชุมชนบ้านสาสบหก ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ชุมชนป่าดงทำเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านนาหว้า ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ชุมชนอนุรักษ์ป่าสาธารณะ “บ๊ะออนซอน” ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ชุมชนตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง และชุมชนบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

ส่วนประเภทบุคคล จำนวน 3 รางวัล ให้กับนายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน นายสถาน ตุ้มอ่อน ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และนายจาง ฟุ้งเฟื่อง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

รางวัลให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน 6 รางวัล กับโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ จ.เชียงใหม่ กลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์ (CK Ranger) จ.เชียงราย กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด กลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ กลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน จ.ราชบุรี กลุ่มเยาวชนหมากแงวหวาน บ้านจับไม้ จ.หนองคาย

และ “รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ให้กับชุมชนที่มีการอนุรักษ์ดินน้ำป่ามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จำนวน 4 รางวัล มอบให้กับชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน จ.กาญจนบุรี  กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว จ.สุราษฎร์ธานี และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา จ.ภูเก็ต

ประเภทงานเขียน จำนวน 5 รางวัล ประเภทความเรียงเยาวชน จำนวน 19 รางวัล ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 7 รางวัล ประเภทอายุ 16-25 จำนวน 12 รางวัล ประเภทสื่อมวลชน จำนวน 1 รางวัล

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน กล่าวตอนท้ายแสดงเจตนารมณ์ที่จะสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า มูลนิธิฯ และ ปตท. จะสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเครือข่ายลูกโลกสีเขียวให้ชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ให้เป็นมรดกอันล้ำค่ากับลูกหลานของเราต่อไป และจะขอทำความดีเป็นเมล็ดพันธุ์ของพ่อตลอดไป 

คำปฏิญญาที่กล่าวอาจไม่เท่าผลจากการกระทำของคนในชุมชน ผู้ทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และระบบนิเวศ ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนท่ามกลางภัยคุกคามที่เข้ามารอบด้าน 

ผู้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวทุกคน นับเป็นอีกกลุ่มคนต้นแบบของการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง เป็นเหมือนพลังสีเขียวที่ยิ่งใหญ่ที่ขับเคลื่อนวิถีทางแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพร้อมส่งต่อแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่มีวันสิ้นสุด 

ตราบใดที่โลกยังคงหมุนไปข้างหน้า ผู้กล้าเหล่านี้จะยังยืนหยัดปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน และฝากไว้เป็นทรัพย์แห่งแผ่นดินตราบนานเท่านาน 
 


1,058