405

โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน จังหวัดภูเก็ต

สร้าง “ต้นแบบพลเมืองสิ่งแวดล้อม”

   ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับโลก ขณะเดียวกันก็เผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตามมากับธุรกิจท่องเที่ยว การเตรียมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการปรับตัวและสามารถจัดการกับสถานการณ์ในอนาคต เป็นความจำเป็น โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน จึงเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Eco-School กับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยเป็น 1 ใน 41 สถานศึกษายุคนำร่อง สร้างหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ เรียนรู้และทำงานแบบทีม โดยแทรกการเรียนภาคปฏิบัติในทุกชุมนุมของโรงเรียน เพื่อสร้าง “พลเมืองสิ่งแวดล้อม” ทำกิจกรรมแบบบูรณาการ ทั้งการจัดการขยะ ธนาคารขยะ อนุรักษ์พลังงาน สร้างพื้นที่สีเขียว เชื่อมโยงเด็กกับชุมชนโดยส่งเสริมให้เด็กลงพื้นที่ทำงานเรื่องขยะ ทั้งในหมู่บ้าน ชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนใกล้เคียง การทำงานของเหล่าเด็กๆ ชั้นประถม กระตุ้นให้ผู้ใหญ่และนักท่องเที่ยวเกิดความตื่นตัวเรื่องการจัดการขยะซึ่งเป็นวาระสำคัญอย่างยิ่งของเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้...


405