30 มกราคม 2561
3,017

อ่าวท่าเลน กระบี่ สวรรค์ในอ่าวใหญ่

เวิ้งอ่าวใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลกนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนประมงอันสงบเงียบสองแห่ง พวกเขาดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาทรัพยากรอันอุดมจากท้องน้ำและป่าชายเลน นับเป็นอีกตัวอย่างที่น่าเรียนรู้ของชุมชนที่ผูกพันกับธรรมชาติ

อ่าวท่าเลนเชื่อมกับทะเลใหญ่เป็น “หน้าบ้าน” ของบ้านอ่าวท่าเลน หมู่ 3 ด้านหลังหมู่บ้านติดป่าพรุและป่าชายเลนที่เชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียว มีพื้นที่ราว 500 ไร่ ซึ่งป่าผืนนี้เป็น “หน้าบ้าน” ของบ้านท่าพรุ หมู่ 5 สายสัมพันธ์ของสองหมู่บ้านเชื่อมกันด้วยป่าชายเลน

บ้านท่าพรุอยู่ด้วยหลังพรุ ปิดตัวเองอยู่ในโลกสงบเงียบ บ้านอ่าวท่าเลนอยู่ด้านหน้าติดอ่าวออกทะเล เปิดตัวเองสู่สีสันและแดดจัดจ้า

ทั้งสองชุมชนเคยมีชีวิตเรียบง่ายด้วยประมงชายฝั่ง แต่ปัญหาเรืออวนลากที่เพิ่มขึ้นเพราะธุรกิจท่องเที่ยวที่เติบโต ทำให้อาหารทะเลเป็นที่ต้องการสูง ไม่นานปริมาณสัตว์น้ำแถบชายฝั่งก็ลดลง ชาวบ้านที่เคยอยู่ง่ายๆ ก็เริ่มมีชีวิตยากขึ้น ขณะที่ป่าชายเลนก็มีสภาพเสื่อมโทรมด้วยสัมปทานตัดไม้เผาถ่าน

ในปี พ.ศ.2538-2539 ชาวบ้านจึงตั้งกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตา ออกปฏิบัติการจับเรืออวนลาก ตามด้วยการฟื้นฟูป่าชายเลนและท้องทะเลเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ เริ่มจากทำปะการังเทียม ปล่อยสัตว์น้ำในป่าชายเลน จนถึงปลูกป่าเพิ่ม

การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยพายเรือคายักที่ชาวบ้านริเริ่มขึ้น นอกจากช่วยสร้างรายได้แล้ว ยังทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชายเลนด้วย

ล่องเรือคายักอ่าวท่าเลน
อ่าวท่าเลนถือเป็นแหล่งพายเรือคายักที่มีชื่อเสียงระดับโลก จนเป็นโปรแกรมยอดนิยมของเมืองกระบี่ ด้วยความงดงามของธรรมชาติในเวิ้งอ่าว ทั้งภูเขาหินปูนสูงตระหง่าน ป่าชายเลนเคยสภาพสมบูรณ์ ถิ่นอาศัยของสัตว์นานาชนิด

จุดลงเรือคายักอยู่ที่ท่าเรืออ่าวท่าเลน ชาวบ้านจะพายเรือนำนักท่องเที่ยวลัดเลาะตามลำคลองในป่าชายเลนช้าๆ ให้สัมผัสธรรมชาติและภูมิประเทศสวยงามแปลกตาอย่างเต็มอิ่ม ได้รู้จักพันธุ์ไม้หลายชนิด โดยเฉพาะต้นโกงกางที่แผ่รากหายใจขึ้นมาคลุมชายตลิ่ง และมีฝูงลิงแสมไต่หากินอยู่บนนั้น จนถึงช่องแคบแคนยอนที่รู้จักกันในชื่อ Paradise Canyon หรือผาหินงาม หน้าผาหินปูนที่โอบขนาบเป็นแนวยาว และเป็นจุดสวยที่สุดของอ่าวท่าเลน


3,017