ติดต่อเรา

อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 อาคาร 1 ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02 537 2146 , 02 537 1993
โทรสาร: 02 537 3829
E-mail: greenglobe@pttplc.com