คำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนและค่าน้ำหนักแห้ง

การใช้สมการทั้งสองคานวณหาธาตุคาร์บอนของลาต้น กิ่ง ใบ สามารถทาได้โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง (dbh) เป็นเซนติเมตร ตรงระดับความสูงจากพื้นดิน 1.30 เมตร ของต้นไม้ทุกต้นภายในแปลงตัวอย่าง ขนาด 10 x 10 เมตร แล้วคานวณหาธาตุคาร์บอนของลาต้น กิ่ง ใบ รายต้น จากนั้นมารวมเป็นของต้น จากหลายๆต้นมารวมเป็นแปลง และคานวณรวมของทุกแปลงและพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่ป่า

พัฒนาโดย ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ Developed by Dr.Somsak Sukwong

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

กิโลกรัม

เครดิต: