445

ปีที่ 14 ฉบับที่ 53 อากาศเป็นพิษบ่อย ดูแลรักษาโลกด้วย

ฝุ่นตลบ วิกฤตโลกร้อน ใกล้ตัว
   ปัญหาเรื่องฝุ†นพิษ PM 2.5 ทำใหŒสังคมตื่นตัวตต่อวิกฤตมลภาวะทางอากาศ สภาพที่คนกรุงเทพฯ ต้องสวมหนŒากากในการใช้ชีวิตประจำวัน กระทั่งลดกิจกรรมกลางแจ้ง และประกาศให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเช่น หญิงตั้งครรภ์ หยุดงาน เหล‹านี้สะท้อนความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น
   ขณะที่ทางภาคเหนือต้องประสบกับปัญหาไฟป่า ประกอบกับอากาศที่แห้งแล้ง ลมสงบ ได้ซ้ำเติมปัญหาอากาศเป็นพิษห้สาหัสมากยิ่งขึ้น จากการวัดค่าคุณภาพอากาศพบว่า เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก และภาวะเสี่ยงทางสุขภาพพลเมืองเพิ่มขึ้น
PM 2.5 คืออะไร
   PM 2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่ขนจมูกไม่สามารถกรองได้อาจเทียบอย่างง่ายว่ามีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ทำให้ฝุ่นละอองชนิดนี้สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมสู่กระบวนการทำงานในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรัง
แหล‹งที่มาของ PM 2.5
แบ่งเป็นฝุ่นที่เกิดจาก แหล่งกำเนิดโดยตรงและฝุ่นจากการรวมตัวของก๊าซและมลพิษอื่น ในบรรยากาศ


445