588

ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ

ก้าวแรกของสถาบันฯ

   หลายคนสงสัยว่า “รางวัลลูกโลกสีเขียว” เปลี่ยนมาเป็น “สถาบันลูกโลกสีเขียว” เพื่ออะไร?
   หลังจากกำเนิด “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ที่ต่อเนื่องจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ของ ปตท. ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี เราสนับสนุน เป็นกำลังใจ
ยกย่องและเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบุคคลและชุมชนให้เป็นที่รับรู้สู่สังคม เป็นการกระตุ้นให้เกิดการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ขยายตัวในวงกว้างและสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ฯ
   วันนี้ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” เปลี่ยนมาเป็น “สถาบันลูกโลกสีเขียว”
   ประการแรกที่เปลี่ยนจาก “โครงการ” เป็น “สถาบัน” เพราะ โครงการมักมีจุดสิ้นสุดแต่สถาบันนั้น บ่งบอกเจตนารมณ์ของเราเลยว่าไม่สิ้นสุด และจะสืบทอดรุ่นต่อรุ่นต่อเนื่อง
   ประการที่สอง แน่ละ...ว่า “สถาบัน” จะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแต่ชื่อเฉยๆ เจตนารมณ์ การทำงานเดิมของโครงการลูกโลกสีเขียวเคยเป็นอย่างไร สถาบันฯ ก็ยังดำเนินตามเจตนารมณ์ตามนั้น แต่ทว่าจะขยายงานด้านการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน ความรู้นั้นอาจจะมาจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา หรือจากภูมิปัญญาของพ่อแม่พี่น้องเอง แล้วทางสถาบันมีหน้าที่ต่อยอดองค์ความรู้ โดยการนำหลักวิชาการเข้ามาประกอบ มีการวิจัยแล้วนำความรู้นั้นไปให้พ่อ แม่ พี่ น้อง ได้นำไปใช้ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตัวเอง ใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน...


คำค้นหา :
#ptt 
588