12 ธันวาคม 2561
1,329

รวมผลงาน รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 (พ.ศ. 2560-2561) วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า

   เราเข้าสู่ยุคที่คนเปรยว่าเวลาช่างผ่านไปเร็ว ทั้งที่จริงโลกก็หมุนด้วยความเร็วเท่าเดิม เพียงแต่ว่า "เล็กลง" กว่าเดิม นับตั้งแต่โทรศัพท์มือถือสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา
   เทคโนโลยีด้านการสื่อสารทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเคลื่อนไปเร็ว ความรู้หลายอย่างที่เคยใช้เวลาสืบค้นเป็นเดือนกลับ หาเจอแค่ไม่กี่นาทีเมื่อเชื่อมต่ออนไลน์ เทคโนโลยีด้านนี้ยังทำให้เกิดกลุ่มค้าบๆ กัน สร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนความเห็นที่ฉับไว การแชร์ข้อความต่อได้ไม่สิ้นสุดทำให้เกิดการรับรู้ข่าวสารที่กว้างไกลย่นเวลา-ระยะทาง ลดความสิ้นเปลือง
   การนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยงานพบเห็นมากขึ้นในผลงาน “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในช่วงทศวรรษที่สองนี้ กลุ่มเยาวชนสร้างห้องสนทนาออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการนัดหมาย สรุปผลการทำงาน จนถึงเฝ้าระวังไฟป่า เยาวชนบางพื้นที่ใช้ GPS เพื่อทำแผนที่ป่าชุมชนแบบสามมิติ การคำานวณหาความหนาแน่นของต้นไม้ในแปลงป่าโดยอาศัยพิกัดกับกูเกิลเอิร์ธ เป็นต้น เทคโนโลยีช่วยยกระดับการทำางานสิ่งแวดล้อมในด้านหนึ่ง
   แต่โลกของนักอนุรักษ์ในชุมชนต่างๆ ยังหมุน “เท่าเดิม” แม้แนวโน้มการทำางานทุกวันนี้จะให้ความสำาคัญกับการสร้างภาคีและเครือข่ายเพื่อร่วมทางไปด้วยกัน การแชร์เรื่องราวจากพื้นที่หนึ่งไปให้โลกภายนอกช่วยสร้างการรับรู้ สร้างเพื่อนใหม่ๆ แต่แก่นแท้ของงานอนุรักษ์ก็คือการทำางานกับธรรมชาติ ที่ต้องอาศัยเรี่ยวแรงลงมือทำา เป็นงานที่ใช้เวลาและความอดทน เราจึงยังคงพบเรื่องราวของผู้คนที่มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ คนเล็กคนน้อยที่หัวใจเด็ดเดี่ยว กล้าทวนกระแสสังคม ทำงานในมิติที่ระบบออนไลน์ช่วยไม่ได้
   ความสำเร็จของผลงานที่ได้รับรางวัลคือการผสมผสานความรู้ คนหนุ่มคนสาวเก็บเกี่ยวความรู้ที่อยู่ในตัวของผู้ใหญ่ อาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเรียบเรียบ สร้างสรรค์รูปแบบให้มีความน่าสนใจ มีความร่วมสมัย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับรู้ในวงกว้าง โลกในวันนี้อยู่ในมือของคนรุ่นใหม่ที่ต้องผสมผสานวิทยาการกับประสบการณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแลสิ่งแวดล้อม ในท่ามกลางโลกที่ “หมุนเร็ว”
   หวังว่าประสบการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้จะเป็นต้นทุนต่อยอดการทำางาน เป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ และในโอกาสที่ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ก้าวผ่านปีที่ 20 สถาบันลูกโลกสีเขียว ขอยืนหยัดเป็นแรงใจให้แก่ชาวเครือข่ายลูกโลกสีเขียวทุกคน


1,329