547

ปีที่ 11 ฉบับที่ 42 เศรษฐกิจสีเขียว Green Economy ทางเลือกเพื่อโลกอนาคต

เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียว ในฐานะประเทศเกษตรกรรม เรามักจะนึกถึงผลิตผลทางการเกษตรมากกว่าผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรม แต่ทุกวันที่ อะไรๆก็เป็นอุตสาหกรรม คือมีระบบสายการผลิตที่เป็นขั้นตอน ทำซ้ำแบบได้มาตรฐาน เรามีอุตสาหกรรมการเกษตร จนแม้แต่การท่องเที่ยวก็ยังเรียกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะมีการสร้างระบบและกลุ่มผลิตที่เชื่อมโยง (Cluster)

หัวใจสำคัญของเศรษฐกิจสีเขียวจึงไม่ได้อยู่ในกรอบแค่เกษตรกรรม แต่เป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่คำนึงถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเสี่ยงต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ

“เศรษฐกิจสีเขียว” ในเล่มนี้ หยิบยกรูปธรรมที่เห็นในบ้านเรา และตัวอย่างจากที่อื่นๆเพื่อช่วยให้เราเห็นองค์ประกอบ “ทางรอด” ของโลกผ่านกรณีศึกษาต่างๆ


547