975

กลไกความร่วมมือใน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีส่วนร่วม

   บทเรียนของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ยืนยันให้เห็นถึงบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมกับรัฐ อันมีผลต่อการกำหนดรูปแบบ/แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืน และสอดคล้องกับบริบทของชุมชนทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความเป็นชุมชนท้องถิ่นซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมินิเวศ...


975