861

ชุมชนลูกโลกสีเขียว บทเรียนสู่ความยั่งยืน

   ผลงานที่ผ่านมาของ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ประเภทชุมชน ตั้งแต่ครั้งที่  1-8 ได้แสดงให้เห็นว่า ชุมชนที่ได้รับรางวัลนั้นต่างมีมุมมอง วิธีคิด แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีจุดมุ่งหมายการทำงานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่า และน้ำ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน...


861