568

ปีที่ 12 ฉบับที่ 46 การประเมินภูมิทัศน์

ชวนอ่าน “การประเมินภูมิทัศน์” กระบวนการและเครื่องมือทำให้เราเข้าใจ “ภูมิทัศน์” เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแต่ละระบบนิเวศเป็นสายโซ่ต่อเนื่อง รู้จัก “ตัวเรา” นั้นเป็นผู้สร้าง หรือจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

บทเรียนจากธรรมชาติฉบับนี้ ย้อนวัยพาไปโรงเรียนเตรียมนายฮ้อย โฮงเฮียนชีวิตของคนลุ่มน้ำมูล เรียนรู้วิถีชีวิต การหาอยู่หากิน ของชุมชนคนรักษ์ป่าโนนยาง เพื่อแผ่นดินแม่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ “ป่าทาม” ผืนใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ชีวิตคนที่นี่จะต่างไปหรือไม่กับ “นายฮ้อยทมิฬ” นักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ในตำนาน มาหาคำตอบกัน

ติดตามการนำเสนอผลงาน และจัดแสดงนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ “การใช้ธรรมชาติแก้ธรรมชาติ” ในเวทีการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพแห่งสหประชาชาติ ณ เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ครั้งแรกในการเผยแพร่แก่ประชาคมโลกให้ได้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชการที่ 9 ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ สามารถฟื้นฟูให้กลับมาใช้ประโยชน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  

ฟังความในใจและความรู้สึกของคุณอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการตัดสิน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ ผู้เป็น “ครู” ในการทำงานของชาวลูกโลกสีเขียว ตลอดระยะเวลาสองทศวรรษ
 


คำค้นหา :
#ptt 
568