448

ปีที่ 11 ฉบับที่ 44 พลังชุมชนกับการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า

ป่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่รวมถึง ดิน น้ำ ป่า มีคุณค่าต่อมนุษย์ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แก่กิจกรรมของมนุษย์ในยุคต่างๆส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ป่า จนกล่าวได้ว่าไม่มียุคใดในอารยธรรมมนุษย์ที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหมดไปอย่างมหาศาลดังเช่นศตวรรษนี้

แต่ในหลายปีมานี้ ผู้คนทั่วโลกก็ได้ร่วมกันฟื้นฟูความเสียหาย ประเทศต่างๆมีแผนระดับมหภาค และกลไกในชุมชนเล็กๆก็ร่วมเป็นเฟืองสำคัญในการทำงานก่อเกิดเป็นพลังชุมชนที่ช่วยกันฟื้นธรรมชาติที่เสียหาย

การศึกษาของไทยในปี 2558 พบว่ามีพื้นที่ป่าจำนวน 102 ล้านไร่ และมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านป่าไม้ในช่วงปี 2533-2558 ในระยะ 10 ปีแรก พื้นที่ป่าลดลงอัตราร้อยละ 0.21 ต่อปี และค่อยๆเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2549-2557 ในอัตราปีละร้อยละ 0.69 ซึ่งเป็นผลจากการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าของภาคประชาชน


คำค้นหา :
#ptt 
#2558 
#2559 
448