28 พฤศจิกายน 2561
798

คู่มือครูสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออนุรักษ์ฯ ฉบับสำหรับ ครูชั้นมัธยมศึกษา

คู่มือครูสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ฉบับสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา

   จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมกันถึง 9 แห่ง มีชุมชนหลายแห่งที่ร่วมใจกันดูแลรักษาป่า แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าพื้นที่ป่าจำนวนมากถูกทำลายไป ส่วนหนึ่งเพราะคนบางส่วนในจังหวัดไม่เห็นคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ และใช้ทรัพยากรโดยไม่คิดถึงลูกหลานในอนาคต ทางผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ ซึ่งมีหน่วยงานต้นสังกัดคือ หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ทำเรื่องขอรับการสนับสนุนไปยัง Toyota Environmental Activities Gran Program มูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น ผ่านทาง Japan Environmental Education Forum (J.E.E.F.) เพื่อจัดทำหนังสือคู่มือครูสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้สอนนักเรียนต่อไป โดยคณะผู้จัดทำหนังสือได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี
และได้ผลิตหนังสือออกมาสองเล่ม เล่มแรกเป็นหนังสือคู่มือครูสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี ระดับประถมศึกษา ส่วนเล่มที่สองที่ท่านถืออยู่นี้เป็นหนังสือคู่มือครูสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษา...


798